ทรัพย์สินรอการขาย

wdt_ID ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
wdt_ID ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
wdt_ID ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
wdt_ID ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย