สินเชื่อทะเบียนรถ

จุดเด่นของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

สินเชื่อที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ มอเตอไซ ทั้งที่ปลอดภาระหนี้แล้วหรือยังอยู่ระหว่างผ่อนชำระลูกค้าสามารถนำทะเบียนรถ ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ก็สามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าว
มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยลูกค้าอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือประกอบธุรกิจก็ได้

 • ให้วงเงินกู้สูงตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • อนุมัติง่ายทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน
 • อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทฯ ได้
 • ไม่กำหนดอาชีพ ประกอบอาชีพใดๆก็สามารถกู้ได้
 • ติดปัญหาเรื่องเครดิตบูโร หรือทำเรื่องกู้ที่ธนาคารไม่ผ่าน ก็กู้ได้
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน
 • กรณีเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ไม่จำกัดว่าธุรกิจจะต้องเปิดมาเป็นเวลากี่ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีของธนาคารบ้อนหลัง 6 เดือน ชองผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ชองผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง

** หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด