สินเชื่อทะเบียนรถ

จุดเด่นของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

สินเชื่อที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ มอเตอไซ ทั้งที่ปลอดภาระหนี้แล้วหรือยังอยู่ระหว่างผ่อนชำระลูกค้าสามารถนำทะเบียนรถ ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ก็สามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าว
มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยลูกค้าอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือประกอบธุรกิจก็ได้

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

** หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด