สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

จุดเด่นของสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ

สินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ หรือ Pico Finance สำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อ พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการที่เป็นทะเบียนการค้า ภายใต้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

** หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด