สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

จุดเด่นของสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ

สินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ หรือ Pico Finance สำหรับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อ พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการที่เป็นทะเบียนการค้า ภายใต้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

  • เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
  • ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน
  • ดอกเบี้ยต่ำกว่ากู้นอกระบบ
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุใน 1 เดือน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด ทุกบัญชี
  • สัญญาเช่า หรือสัญญาจำนอง หรือโฉนดในที่ดินที่เป็นอาคารสำนักงานหรือโรงงาน
  • งบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง 3 ปี ล่าสุด (ถ้ามี)
  • เอกสารแนะนำรายละเอียดบริษัท (Company Profile)

** หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด