เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิน เว็ลธ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มจากประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทได้รับรู้ถึงปัญหาจากลูกค้าบางราย หรือแม้กระทั่งจากผู้ที่ประสบปัญหา เกี่ยวกับการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน ที่ได้รับความยุ่งยากเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ระยะเวลาในการอนุมัติ อีกทั้งยังต้องหาหลักทรัพย์มาเพื่อค้ำประกันเงินกู้อีก

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่อยากจะช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้ ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินให้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยรูปแบบของการให้บริการสินเชื่อนั้น ก็ได้มุ่งเน้นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

วิน เว็ลธ์ คอร์ปอเรชั่น ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ Non-bank ในลักษณะของการให้เงินกู้ หรือให้สินเชื่อกับบุคคลทั่วไปหรือธุรกิจ SME